Partener 3 - ISU Caras Severin

Monografia Județului Caraș Severin

 

Localizare geografică

Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin se încadrează între următoarele coordonate : 21o21'16" – 22o42'41" longitudine estică şi 44o35'12" – 45o38'30" latitudine nordică şi are o suprafaţă de 8.514 kmp, ceea ce reprezintă 3,6% din suprafaţa ţării. Din punct de vedere al mărimii judeţului Caraş-Severin este al treilea ca mărime din ţară şi dispune de bogate tradiţii industriale, primul furnal, prima locomotivă montană din Europa de Sud-Est dar şi de extraordinare frumuseţi naturale. Numeroase parcuri şi rezervaţii naturale au fost înfiinţate pentru protejarea patrimoniul natural şi spre delectarea turiştilor.

 Localităţile judeţului, unele celebre încă din antichitate, precum Băile Herculane, însemnate centre industriale precum Reşiţa sau culturale precum Oraviţa, au constituit puncte de mare atracţie.

 Începând cu peste 200 de ani în urmă, pe teritoriul judeţului s-au stabilit şi au rămas ca muncitori de mină sau funcţionari, colonişti aduşi din diverse părţi ale Europa. Se remarcă amestecul a numeroase etnii, ce au rezultat în urma colonizărilor şi fac din acest judeţ o zonă a convieţuirii paşnice şi înţelegerii.

 Judeţul Caraş-Severin face parte dintr-o zonă mai largă a părţii de sud-vest a României, respectiv regiunea istorică Banat şi se învecinează cu Serbia-Muntenegru la sud-vest, cu judeţul Mehedinţi la sud-est, cu judeţul Gorj la est, cu judeţul Hunedoara la nord-est,  şi cu judeţul Timiş la nord-vest.

 Relieful său variat este dominat de zone muntoase, 65,4%, acoperite de păduri ce reprezintă  48,27% din suprafaţa judeţului.

 Reţeaua hidrografică este alcătuită din râurile Timiş, Caraş, Cerna, Nera, Bârzava şi afluenţii lor, fluviul Dunărea formează limita sudică a judeţului, lacurile naturale – lacul Dracului şi lacul Ochiul Beiului, lacuri de acumulare precum şi ape subterane termominerale.

 Clima este continental moderată, cu nuanţe submediteraneene cu perioade de încălzire în timpul iernii, primăveri timpurii şi cantităţi medii de precipitaţii destul de ridicate.

 Subsolul judeţului este bogat într-o gamă largă de minereuri şi minerale utile, flora şi fauna sunt deosebit de variate, multe specii fiind declarate monumente ale naturii. Suprafeţe vaste cu valoare peisagistică deosebită sunt declarate rezervaţii naturale şi au fost integrate în perimetrul unor Parcuri Naţionale. Potenţialul turistic remarcabil al judeţului este asigurat de frumuseţile sale peisagistice, de bogatul fond cinegetic precum şi de creaţia tehnică şi culturală a oamenilor de pe aceste meleaguri.

Cadrul administrativ teritorial

 Judeţul Caraş-Severin se compune din 77 unităţi administrativ-teritoriale din care:

 • Municipii - 2:
  • Reşiţa (inclusiv Ţerova, Câlnic, Moniom, Cuptoare, Secu şi Doman) - reşedinţa de judeţ
  • Caransebeş (inclusiv Jupa)
 • Oraşe - 6:
  • Anina (inclusiv Steierdorf)
  • Băile Herculane (inclusiv Pecinişca)
  • Bocşa
  • Moldova Nouă (inclusiv Moldova Veche, Măceşti şi Moldoviţa)
  • Oraviţa (inclusiv Ciclova Montană, Marila, Agadici, Brădişoru de Jos, Broşteni şi Răchitova)
  • Oţelu Roşu (inclusiv Cireşa şi Mal)
 • Comune – 69 centre de comună cu 212 sate aparţinătoare

Elemente de relief 

 Geografic, în judeţul Caraş-Severin se află toate cele trei trepte de relief clasice ale pământului românesc. Ponderea treptelor de relief în teritoriul judeţului este sensibil diferit de cea din cadrul teritoriului naţional, unde munţii ocupă 31%, dealurile 36%, iar câmpia 33%.

 Pe teritoriul judeţului munţii ocupă 65,4%, dealurile au extindere mai mică ocupând 10,8% iar depresiunile 17,5%. Pe ultimul loc se află câmpiile, care deţin 7,3% din suprafaţă.

 Regiunea muntoasă are caracter diferit ca urmare a structurii geologice şi litologice variate. Ea este reprezentată prin Munţii Banatului (Semenic, vârful Piatra Goznei - 1.447 m), extremităţile vestice ale Carpaţilor Meridionali (Munţii Ţarcu - vârful Ţarcu 2.190 m, Godeanu - vârful Gugu 2.291 m, Cernei şi Mehedinţi şi cea sudică parte din Munţii Apuseni – Munţii Poiana Ruscăi). Culmile sudice ale Masivului Poiana Ruscăi sunt pe teritoriul judeţului, fiind delimitate de culoarul Bistrei şi al Timişului. Depresiunile ccupă o suprafaţă importantă în teritoriul judeţului, depresiunile reprezintă importante regiuni de aglomerare umană. Asociate cu unele văi mai importante, ele uşurează legăturile de circulaţie în cadrul judeţului.

Elemente de climă

 Marea dinamicitate proprie circulaţiei maselor de aer impusă de diferenţele de presiune, temperatură, compoziţie, este accentuată şi modificată de caracterul suprafeţelor subadiacente ale reliefului atât de variat al judeţului, cu diversitatea sa litologică, hidrologică, vegetală şi antropică. Angrenajul circuitelor sistemice ale fiecăreia din componentele peisajului îi este conectat permanent şi cel atmosferic. Poziţionarea geografică a judeţului determină decisiv, instalarea unui regim climatic particular a întregii zone apusene a teritoriului ţării, supus predominant influenţei circulaţiei atmosferice de vest şi sud-vest.

Flora şi Fauna sălbatică

 Caracteristicile reliefului, cu dispunerea unităţilor acestuia în trepte de la vest spre est, existenţa celei mai mari suprafeţe de carst din ţară, între Reşiţa şi Moldova Nouă şi a celui din Masivul Domogled, caracterizate prin versanţi abrupţi sau puternic înclinaţi stâncoşi şi cu chei spectaculoase, cât şi condiţiile deosebit de variate de climat, microclimat, precum şi caracteristicile edafice, îndeosebi din stratul superior al solului au determinat instalarea şi dezvoltarea unei flore şi faune bogate în specii de plante şi animale inferioare şi superioare.

 Compoziţia floristică şi răspândirea speciilor diferă de la o regiune la alta (de la câmpie, deal, munte). De la regiunea de câmpie şi până la crestele munţilor se succed  următoarele zone de vegetaţie

 • Regiunea de câmpie, ocupă suprafeţe restrânse între Gătaia şi Berzovia şi în golful de câmpie drenat de apele Caraşului şi Nerei unde pajiştile spontane au fost înlocuite cu plante de cultură. Suprafeţele mici de pajişti sunt alcătuite din asociaţii de Festuca sulcata, Festuca vallesiaca, Bromus inermis , Poa bulbosa, Stipa copillata, Stipa penata.  În luncile râurilor vegetează specii: de sălcii (Salixa alba, Salix fragilis, Salix triandra), plopi (Populus alba), etc. Văile şi depresiunile adăpostite de vânt din afara fondului forestier, oferă condiţii optime pentru speciile forestiere: Cărpiniţă (Carpinus orientalis), scumpie (Cotinus coggygria ), dârmox (Viburnum lantana ), mojdrean (Fraxinus ornus), păducel (Crataegus oxyacantha), etc;
 • Regiunea de deal şi munte cuprinde :
  • zona pădurilor, bine reprezentată şi diferenţiat etajată. În compoziţia pădurilor proporţia diferitelor  specii şi grupe de specii este : 14,6 % răşinoase (brad, molid, pini, etc), 53,5 % fag, 15,4 % diverse specii tari (paltin, frasin, carpen, etc), 13,0% stejari (stejar, gorun, cer, gârniţă) şi 3,5 % diverse specii moi (plopi, sălcii, tei).
  • zona alpină: este formată din două etaje: subalpin şi alpin. Etajul subalpin este cuprins între limita superioară a pădurilor şi 1700 – 1800 m altitudine şi se caracterizează prin asociaţii de graminee între care predomină pajiştile de iarbă câmpului (Agnostistemis ), păiuş roşu (Festuca rubra), ţepoşica (Nardus stricta), finuţa (Poa violacea, Poa alpina). Se mai întâlneşte  garofiţa de munte (Dianthus).
  • Etajul alpin propriu –zis este caracterizat prin asociaţii de graminee, pajişti de iarba vântului (Agnostis rupestris), păruşcă (Festuca supina), coarnă (Carex curvula) etc.

 Conform estimărilor realizate în studiile de fundamentare a parcurilor naţionale şi natural rezultă că ciupercile cuprind 297 taxoni (dintre care: Sphaerotheca erodii, Urocystis polygonati, Ranularia atropae), iar lichenii cuprind 17 taxoni.

 Flora cormofitelor care totalizează 1086  specii este extrem de diversificată, numărul cel mai mare de taxoni aparţinând elementului european.

 Spaţiul geografic din această parte a ţării conservă elemente străvechi, dintre care unele cu statut de relicte glaciare, cum sunt:  tisa (Taxus baccata), iedera albă (Daphne laureola), pinul negru de Banat (Pinus nigra ssp banatica), precum şi specii endemice, rare şi foarte rare, vulnerabile şi periclitate. Pe lângă elementul european, flora cormofitelor cuprinde şi elemente sudmeditareaneene şi mediteraneene.

 În zona Clisurii Dunării, datorită geomorfologiei terenurilor cât şi poziţiei extrem de favorabile, bine protejată de vânturile reci din nord, a favorizat ca  numeroase elemente sudice şi vest asiatice să poată ajunge , unde găsind condiţii favorabile de dezvoltare s-au adaptat.

 Datorită însă unor activităţi umane desfăşurate de-a lungul timpului sunt evidenţiate astăzi prin diminuarea numărului de specii ori indivizi, scăderea în calitate a acestora, reducerea rezistenţei speciilor la unii factori abiotici sau biotici dăunători. Aşa se explică şi faptul că multe specii se află într-o stare vulnerabilă şi chiar ameninţate cu dispariţia.

 Dintre speciile de plante ameninţate cu dispariţia evidenţiem pe cele ce se află într-o situaţie din cele mai nefavorabile: Ruscus hipoglossum (Cornişor ), Fritillaria meleagris (Laleaua pestriţă), Anntenaria dioica (Floarea Semenicului) şi Iedera albă (Daphne laureola).

 Cauzele care au condus la ameninţarea cu dispariţia acestor specii constau în supraexploatarea speciei de cornişor în scopul comercializării într-un ritm superior capacităţii de regenerare şi refacere, diminuarea numărului de indivizi din specia laleaua pestriţă prin efectuarea unor lucrări de desecare a unor terenuri cu exces de umiditate, precum şi a consumului de către animale a florii Semenicului prin păşunat.

 Prin varietatea, bogăţia şi originalitatea ei, fauna acestui ţinut cu un climat aparte prezintă o importanţă deosebită şi reprezintă totodată pentru multe specii limita nordică a arealului de răspândire. Diversitatea mare de elemente se datorează în primul rând varietăţii biotopilor ceea ce a determinat existenţa a numeroase specii de câmpie joasă şi chiar de stepă, de zăvoaie, precum şi numeroase elemente caracteristice zonelor colinare, de regiuni carstice şi montane.

 Din cercetările efectuate în Munţii Aninei a rezultat că această zonă reprezintă un refugiu din timpul glaciaţiunilor care a permis supravieţuirea unor specii terţiare ca: Amphimellania holandri dintre nevertebrate  şi Cobitis elongata dintre vertebrate. Fauna de nevertebrate este dominată de coleoptere şi opiliomide, urmate de colembole, aranee, chilopode, izopode, orthoptere, formicide, gasteropode, larve de diptere ş.a.. Unele gasteropode ca : Carpathica langi, Zenobiella umbrosa sunt endemice, iar dintre plecoptere sunt considerate endemisme  carpatice: Nemoura carpathica, Chloroperla kisi.

 Climatul continental cu pronunţate influenţe mediteraneene a favorizat cu deosebire în zonele umede de pe malul Dunării şi Zona Umedă Balta Nera şi în Insulele Ostrov şi Calinovăţ, vieţuirea a multor specii de păsări cu numeroase elemente sudice şi vest asiatice.

 Această zonă este una dintre puţinele zone din ţară unde poate fi observată o diversitate specifică de elemente rare şi unde pe o suprafaţă restrânsă pot fi întâlnite un număr aşa de mare de specii de păsări ce pot fi: oaspeţi de iarnă, oaspeţi de vară, specii de pasaj şi specii sedentare. Dintre speciile protejate de păsări conform prevederilor Directivei 79 / 409 / CCE privind conservarea păsărilor sălbatice, amintim : Anas querquedula, Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Falco naumanni, Phalacrocorax pygmaeus.

 Apreciem că o atenţie deosebită trebuie să fie acordată ichtiofaunei din fluviul Dunărea şi nu  numai, unde unele specii de peşti au dispărut , iar altele sunt pe cale de dispariţie datorită pescuitului industrial practicat la scară mare, ilegal,  cu aparatură electrică , în perioade de prohibiţie etc.. În scopul prevenirii şi combaterii faptelor ce constituie contravenţii şi infracţiuni este necesar să se aplice măsuri urgente pentru eliminarea braconajului, precum şi pentru refacerea şi conservarea fondului piscicol natural.

 Fauna reptilelor – este reprezentată prin elemente termofile , multe dintre acestea fiind însă vulnerabile şi rare cum sunt: Lacerta muralis, Testudo hermanni, Vipera ammodytes ammodytes, Emys orbicularis.

 Mamiferele sunt reprezentate în principal de 10 specii comune în general tuturor catenelor muntoase din ţara noastră precum şi multe alte specii ce habitează numai în partea de sud – vest a ţării.

 Speciile de interes vânătoresc sunt prezente în toate etajele superioare ale piramidei trofice, lanţul trofic fiind funcţional , neexistând lipsa unor verigi  care să genereze scăderi ori creşteri anormale de efective de anumite specii. Principalele specii de animale de interes cinegetic care habitează teritoriul judeţului sunt:

 • urs, lup, râs, cerb carpatin, cerb lopătar, capră neagră, căprior, mistreţ ;
 • vulpe , pisică sălbatică, jder de piatră, nevăstuică, vidră, iepuri sălbatici;
 • cocoş de munte , fazan, prepeliţe, potârniche, raţe, gâşte, lişiţe , becaţine, etc;

 În concluzie putem afirma că peisajul geografic în partea de sud vest a ţării prin formele de relief cât şi prin numărul foarte mare de fenomene carstice , cu o structură geologică deosebită şi cu o climă cu nuanţe mediteraneene au determinat menţinerea şi dezvoltarea unei biodiversităţi variate şi bogate,  specifice acestei regiuni.

Reţeaua hidrografică

 În limitele a 8.520 km2, cât reprezintă suprafaţa judeţului Caraş-Severin, se dezvoltă o reţea hidrografică densă, însumând 2.464 km de cursuri de apă lungime totală codificată, distribuită bazinelor hidrografice a râurilor Timiş, Cerna, Nera, Pogăniş, Caraş, sub-bazinul hidrografic Bârzava şi a Fluviului Dunăre.

 Datele consemnate în acest studiu provin din prelucrarea statistică a şirurilor de date brute, înregistrate prin măsurători directe la reţeaua de posturi hidrografice diseminate pe teritoriul judeţului, pe cursul principalelor râuri. Trebuie menţionat că datele vizând diversele caracteristici hidrogeologice se repartizează la cursul natural al râurilor, neluând în considerare modificările survenite prin amenajările hidrotehnice executate pe câteva din râurile analizate.

 Astfel, de exemplu, barajul de pe Cerna de la Valea lui Iovan, realizează un transfer de debit din bazinul hidrografic Cerna în bazinul Motru, iar cel din lacul de acumulare Trei Ape din bazinul hidrografic Timiş în cel al Bârzavei.

 Denaturări ale caracteristicilor hidrografice ale bazinelor de recepţie, le aduc şi lucrările de captare din zona de izvoare ale Nerei, care deturnează o parte din debitele râului pe cursul superior, spre bazinul râului Bârzava, în scopul valorificării unui debit sporit în scopuri energetice.

Populaţie

 Populaţia judeţului Caraş-Severin – recensământ 2011 = 295579.

 Datele statistice arată că la 1 ianuarie 2012, populaţia stabilă a judeţului Caraş-Severin a fost de 295.579 locuitori.

 

2012

Număr

%

Populaţie totală

295.579

100,0

Masculin

143.852

48,66

Feminin

151.727

51,33

 

 

Numărul populaţiei

Densitatea populaţiei (locuitori/kmp)

Total

Urban

Rural

Caraş-Severin

295.579

160.548

54,31 %

135.031

45,68 %

34,69

 

Din istoria pompierilor cărăţeni.

De la voluntariat la serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

Pompierii voluntari

 Documentele consemnează existenţa unor formaţiuni de pompieri voluntari în Banat, încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, pe teritoriul actualului judeţ Caraş-Severin au fost înfiinţate astfel de formaţiuni la Oraviţa (1870), Caransebeş (1873), Reşiţa (1879), Steierdorf-Anina (1881), Bozovici (1884), Băile Herculane (1891), Dognecea (1896) etc.

 Dintr-un registru ce cuprinde asociaţiile profesionale din fostul judeţ Caraş, reiese că cea mai veche reuniune de pompieri voluntari a fost cea din Oraviţa, înfiinţată la 01 iulie 1870. Peste trei ani, în 1873, o formaţiune similară se înfiinţează şi la Caransebeş. La 5 aprilie 1874, în Caransebeş, a avut loc un incendiu care a afectat nouă locuinţe. Drept urmare, adunarea orăşenească adoptă diverse măsuri administrative, între care elaborarea unui prim regulament pentru activitatea  corpului de pompieri, care, printre altele prevedea următoarele: • înfiinţarea a şapte comitete zonale şi a unuia special pentru dirijarea utilizării cailor şi căruţelor necesare transportului instrumentelor de stingere a focului; • fiecare comitet trebuia să aibă în compunerea sa 3-5 membri; • câte o treime din populaţia fiecărei zone urma să pună la dispoziţie butoaie pentru apă, topoare şi scări; • membrii comitetului trebuia să poarte drept semn distinctiv o panglică albă; • cetăţenii erau obligaţi de a se supune în caz de incendiu dispoziţiilor date de membrii comitetului din zona de acţiune etc.

 La câţiva ani după înfiinţarea Reuniunii pompierilor din Caransebeş, în 1879, s-a constituit o formaţie de pompieri voluntari şi la Reşiţa. Pentru a face faţă incendiilor ce izbucneau la diverse fabrici şi ateliere, în perioada interbelică, UDR a întreţinut un corp de pompieri organizat şi echipat corespunzător. Astfel, în intervalul 1930-1934 pompierii reşiţeni au fost dotaţi cu 3 autopompe de incendiu şi cu 2 pompe de rezervă. Pompierii UDR acordau sprijin şi în cazul unor incendii izbucnite în oraş şi chiar în zonele învecinate.

 Formaţia de pompieri voluntari din Steierdorf-Anina a fost întemeiată în decembrie 1881, cu scopul de a interveni în caz de foc ori de alte pericole, de a apăra în mod organizat vieţile omeneşti şi bunurile materiale ale cetăţenilor localităţii. Şi această formaţie cuprindea atât membri activi, cât şi pasivi, a căror vârstă era de cel puţin 18 ani. În schimb ca membrii sprijinitori erau admise persoane de orice vârstă sau sex. Începând cu anul 1884 formaţia de pompieri s-a transformat în Asociaţia pompierilor voluntari din Steierdorf-Anina.

 Reuniunea pompierilor voluntari din Bozovici a fost înfiinţată în anul 1884. Aria ei de activitate nu s-a rezumat doar la comuna respectivă, ci la toată Valea Almăjului. Exista, totuşi, o prevedere restrictivă: doar o treime din efectivul pompierilor voluntari putea părăsi localitatea de reşedinţă. În 1934 această reuniune s-a transformat în Corpul de pompieri din plasa Bozovici.

 Legământul pe care îl făcea persoana ce dorea să devină pompieri: „Deoarce eu cu ziua de azi am devenit membru activ al reuniunii pompierilor voluntari din Bozovici făgăduiesc pe cuvântul meu de onoare şi mă deoblig cu întinderea mânei că voi păstra onoarea şi cinstea reuniunei cu toată ocaziunea şi mă voi ţinea strict de regulile statuare şi de serviciu, voi îndeplini poruncile cu punctualitatea conştiincioasă".

 Reuniunea pompierilor voluntari din Băile Herculane a fost constituită oficial în 1891. De-a lungul vremii reuniunea din Băile Herculane a desfăşurat o activitate meritorie, beneficiind de sprijinul conducerii staţiunii. Pompierii din Herculane organizau periodic exerciţii practice care se desfăşurau de mai multe ori pe an. Conform unui ordin al comandantului formaţiunii, din anul 1940, membrii reuniunii erau convocaţi în fiecare duminică pentru efectuarea de exerciţii practice. La aceste antrenamente, pompierii se prezentau în uniformă de lucru, cu centură, coif de protecţie şi frânghie de salvare.

 Statutul Asociaţiei pompierilor voluntari din Dognecea a fost definitivat la 5 iulie 1891. Scopul asociaţiei era acela ca  „în caz de pericol să se deplaseze la locul incendiului, să se supună ordinelor comandantului pentru a salva vieţi aflate în pericol ca şi orice vieţi sau bunuri imobile". Asociaţia avea patru plutoane: 1. de salvare şi de pompieri servanţi; 2. plutonul de la furtune; 3. plutonul alimentarea cu apă; 4. echipa de protecţie.

 Dezvoltarea industrială a oraşului Oţelu Roşu a dus şi la crearea unui serviciu de pompieri, al uzinei din localitate, format dintr-un comandant, un vicecomandant, 4 subofiţeri şi 24 de pompieri. Serviciul respectiv a fost înfiinţat la 23 aprilie 1933. Jurământul pompierilor din Oţelu Roşu suna în felul următor: „Eu… jur solemn: Ca pompier, voi executa cât mai conştiincios şi cu întreaga mea putere toate ordinele superiorilor mei, în caz de incendiu sau orice alt pericol ce ameninţă uzina sau pe aproapele meu, fie ziua sau noaptea, fie vreme bună sau rea, fie vara sau iarna. Voi dovedi superiorilor mei în toate cazurile supunere militară. Jur că voi respecta în mod conştiincios toate punctele regulamentului de serviciu pe care-l cunosc şi că mă voi supune cu totul şi cu absolută disciplină dispoziţiunilor respective. Jur, în sfârşit, a face uz de puterea mea autoritară numai în caz de pericol şi numai în măsura neapărat necesară, neabuzând niciodată de aceasta".

Pompierii militari

 La baza înfiinţării secţiilor de pompieri militari a stat Legea pentru organizarea pompierilor din anul 1936, conform căreia „prevenirea şi combaterea sinistrelor, precum şi executarea măsurilor impuse pompierilor prin Regulamentul Apărării Pasive sunt încredinţate pe tot cuprinsul ţării Corpului Pompierilor Militari, ce era subordonat Ministerului de Interne."

 Prima secţie de pompieri militari de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin a fost constituită la Caransebeş, la 1 aprilie 1937. Peste trei ani, la 1 aprilie 1940 a fost înfiinţată secţia Oraviţa, iar la 8 octombrie 1941 cea din Reşiţa.

 Conform prevederilor Legii nr. 2 şi a Ordinului MAI nr.117 din 1968 s-a înfiinţat Inspectoratul de prevenire a incendiilor al judeţului Caraş-Severin cu sediul în Reşiţa. La vremea respectivă, Inspectoratul era încadrat cu 7 ofiţeri şi 3 subofiţeri. Apoi, la 1 octombrie, în acelaşi an, în urma scindării Grupului de Pompieri al Regiunii Banat ia naştere Grupul de Pompieri al judeţului Caraş-Severin ce avea în compunere companiile Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa şi Inspectoratul Judeţean Caraş-Severin de Prevenire a Incendiilor. Grupul era încadrat cu 18 ofiţeri, 26 subofiţeri şi 121 militari în termen şi avea garnizoana la Reşiţa.

 Un moment important în istoria pompierilor militari din judeţul Caraş-Severin îl constituie înfiinţarea la 1 decembrie 1994 a Pichetului de Pompieri Moldova Nouă, astăzi secţie de pompieri. În 1995 a fost înfiinţat şi Pichetul Bozovici.

 Prin Ordinul de zi al Ministrului de Interne nr. 1/07189 din 29 martie 1997, grupul de pompieri primeşte titulatură de Grupul de Pompieri „General Nicolae Cena". Un an mai târziu, în 1998, Compania de pompieri Reşiţa a fost transformată în Detaşament de Pompieri, Compania Caransebeş în secţie, Companiile din Oraviţa şi Moldova Nouă în staţii, iar Pichetul Bozovici în Gardă de Intervenţie

 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta (IGSU)  a fost înfiinţat in 15 decembrie 2004, conform H.G.R. 1490 din anul 2004, modificata si completata de H.G.R. 1514 din anul 2005, prin fuziunea Comandamentului Protecţiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ca unitate subordonata Ministerului Administraţiei si Internelor.

 La nivel naţional IGSU coordonează toate organizaţiile implicate in managementul situaţiilor de urgenta, in concordanta cu reglementările internaţionale. 

Sistemul Naţional este organizat de autorităţile administraţiei publice si se compune dintr-o reţea de organisme, organe si structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenta, constituite pe niveluri sau domenii de competenta, care dispune de infrastructura si de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă menţionată.

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC" al Judeţului Caraş-Severin are, în prezent, în organigramă cinci subunităţi de intervenţie: Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, Detaşamentul de Pompieri Caransebeş, Secţia de Pompieri Oraviţa, Secţia de Pompieri Moldova Nouă şi Garda de Intervenţie nr. 2 Bozovici.